fbpx
BOKNINGSVILLKOR VINTER2023-04-06T16:15:14+00:00

Våra

BOKNINGSVILLKOR VINTER

Bydalens Wärdshus ABs bokningsvillkor för privatpersoner.

Dessa allmänna villkor gäller mellan Bydalens Wärdshus AB (Bydalens Wärdshus), och den som
själv eller genom annan träffar avtal med Bydalens Wärdshus enligt vad som angetts i
bekräftelsen (gästen). Avtalet gäller endast för boende.

VEM ÄR ANSVARIG?
Ansvarig arrangör är Bydalens Wärdshus AB, 845 91 Hallen. Tel 0643-320 11.
Org.nr. 556903-1379. VATNO SE 556903137901. Email. info@bydalen.com

AVTALET MM
Som arrangör ansvarar Bydalens Wärdshus gentemot gästen för vad denne har att fordra till
följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon
annan än Bydalens Wärdshus. Uppgifter i tryckt marknadsförings material och på hemsida är
bindande för Bydalens Wärdshus, men får ändras innan avtal träffas om tydligt förbehåll
gjorts där om och gästen tydligt informeras om ändringen. Bydalens Wärdshus reserverar sig
för eventuella tryck- eller korrekturfel.

Som arrangör är Bydalens Wärdshus skyldiga att se till:
– att gästen får en skriftlig bekräftelse på sin bokning och andra nödvändiga handlingar
– att information lämnas om hur betalning ska ske, var nyckel kan hämtas och att gästen i
övrigt informeras om andra frågor av betydelse för boendet.
– att boendet stämmer överens med beskrivningen på bekräftelsen.
Bydalens Wärdshus ansvarar inte för löften som tredje part kan ha gjort direkt till gästen utan
Bydalens Wärdshus vetskap och som Bydalens Wärdshus inte känt till eller borde känna till.
(Bydalens Wärdshus rekommendation är att gästen tar den typen av information skriftligen).

NÄR BLIR GÄSTENS BOKNING BINDANDE?
Det är gästens ansvar att kontrollera bekräftelsen och att se till att ankomst och avresedatum
är riktiga. Bokningen gäller för såväl Bydalens Wärdshus som för gästen så snart Bydalens
Wärdshus bekräftat bokningen (ett bokningsnummer tilldelas) och gästen inom avtalad tid
betalt överenskommen anmälningsavgift (eller hela hyran).

NÄR SKALL GÄSTEN BETALA?
Gästens betalning för boendet skall vara Bydalens Wärdshus tillhanda senast det datum som
anges i bekräftelsen. Bydalens Wärdshus har rätt att ta ut en första delbetalning i samband
med bekräftelsen (anmälningsavgift).

– För boende som bokas 42 dagar eller mer före ankomst ska en anmälningsavgift om 25% av
boendepriset vara Bydalens Wärdshus tillhanda inom 10 dagar från bokningstillfället.
Resterande belopp av avtalat pris ska vara Bydalens Wärdshus tillhanda senast 42 dagar före
ankomst.

– För boende som bokas 41-0 dagar före ankomst ska full betalning enligt avtalat pris vara
Bydalens Wärdshus tillhanda bokningsdagen

AVGIFTER VID BETALNING
Vid betalning från utlandet ska gästen betala bank omkostnader i hemlandet och i Sverige.
Bydalens Wärdshus ska mottaga avtalat pris i angiven valuta som står på bekräftelsen.
Avgifter som inte är betalade kommer att belastas gästen senast vid ankomst.

VAD HÄNDER OM GÄSTEN INTE BETALAR I TID?
Bokningen avbokas om inte anmälningsavgiften alternativt slutlikviden är Bydalens Wärdshus
tillhanda senast det förfallodatum som står på bekräftelsen. Om gästen inte betalar i tid
betraktas detta som en avbokning, varvid reglerna om avbokning gäller.

VAD GÄLLER OM GÄSTEN VILL AVBOKA?
Gästen kan endast avboka skriftligen till Bydalens Wärdshus. Bydalens Wärdshus
accepterar endast avbokningar som görs av gästen. Bydalens Wärdshus är skyldig att
bekräfta gästens avbokning skriftligen. Vid avbokning är Bydalens Wärdshus berättigat att ta
ut en expeditionsavgift på 195 SEK.

– För boende som avbokas 42 dagar eller mer före ankomst behåller Bydalens Wärdshus
anmälningsavgiften.

– För boende som avbokas 41-0 dagar före ankomst behåller Bydalens Wärdshus 100 % av
kostnaden för boende.

– Andra tilläggstjänster som skotersafari och bordsbokningar är
avbokningsbara utan avgift för gästen.

VAD HAR GÄSTEN FÖR SKYLDIGHETER?
För att boka/ingå avtal med Bydalens Wärdshus gällande boende måste gästen vara 18 år.
Alla i sällskapet ska vara fyllda 18 år för att bo i boendet. Åldersgränsen gäller EJ barn i
målsmans sällskap. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet.
Legitimering sker vid ankomst. Om gästen vid tillträde till boendet inte uppfyller
åldersgränsen gäller regler för avbokning. För organiserade grupper och resesällskap med
ledare kan undantag från ovannämnda regler ske efter överenskommelse med Bydalens
Wärdshus.

Gästen måste följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för boendet.
Mellan kl. 23:00 och kl. 07:00 skall gästen iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga
gäster. Gästen är fullt ut ansvarig för alla eventuella skador som uppstår på boendet och dess
inventarier om gästen, eller annan som bereds tillträde till boendet, varit vårdslös.
Överträdelser av bestämmelser om rök- och husdjursförbud medför en saneringskostnad från
5 000 SEK. Gästen får inte använda boendet till något annat än vad som avtalades vid
bokningen (vanligtvis fritidsändamål). Ej heller låta fler personer övernatta i det än avtalat.

Under vintersäsongen är slutstädning ett obligatoriskt tillägg och står med i bokningsbekräftelsen.
En slutstädning innefattar inte grovstädning inne och ute, diskning eller tömning av sopor/tomflaskor.
Samtliga nycklar till boendet skall lämnas vid avresa, i annat fall debiteras en avgift från 4 000
SEK för låsbyte.

Bydalens Wärdshus har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om gästen eller
någon i dennes sällskap uppträder störande, kränkande mot personal eller övriga gäster,
använder droger och/eller begår skadegörelse i boendet eller dess område eller om boendet
används till ej avsett ändamål. I de fall då avtalet sägs upp måste gästen och dennes sällskap
omedelbart flytta från boendet utan återbetalning av hyresbeloppet. Vid en eventuell
omedelbar uppsägning av avtalet på grund av ovanstående orsaker debiterar Bydalens
Wärdshus gästen en omkostnadsavgift motsvarande skadan, dock minst 5 000 SEK. Bydalens
Wärdshus förbehåller sig rätten att vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet kunna
stänga boendet och avlägsna gästens tillhörigheter. Bydalens Wärdshus ansvarar inte för
kvarglömda saker.

VAD HÄNDER VID EVENTUELL TVIST?
Gästen bör vända sig till Bydalens Wärdshus med eventuella klagomål. Om gästen och
Bydalens Wärdshus inte kommer överens i en förhandling kan de vända sig till Allmänna
Reklamationsnämnden eller allmän domstol.

KRIG, NATURKATASTROFER, STREJKER M.M.
Båda parter har rätt att frånträda avtalet om arrangemanget inte kan tillhandahållas på grund
av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikter, längre avbrott i vatten- eller
energitillförseln, eldsvåda, eller andra liknande större händelser, som ingen av parterna
kunnat förutse eller påverka.

ÖVRIGT
Aktuell in- och utcheckningsinformation anges på bekräftelsen. I logipriset ingår inte,
sänglinne, handdukar, internet, barnsäng/barnstol, toapapper, rengöringsmedel etc, om inte
annat anges på bekräftelsen. Bydalens Wärdshus rök- och djurfria boenden är inte
allergisanerade.

PERSONUPPGIFTER
När ni beställer ett boende på webben eller per telefon kommer de personuppgifter ni
lämnar, att behandlas av Bydalens Wärdshus AB och i förekommande fall av andra bolag
inom koncernen. Vi kommer även att behandla nödvändiga personuppgifter som ni lämnar
om personer i ditt resesällskap. Om ni vid beställningen av boendet lämnar personuppgifter
om andra personer måste du vara säker på att dessa personer samtycker till det och att ni har
tillåtelse att lämna uppgifterna. Om lämpligt bör ni även försäkra er om att dessa förstår hur
deras personuppgifter kan komma att användas av oss.

Bydalens Wärdshus AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter vi
samlar in från er. Vi kan även komma att behandla era personuppgifter för att tillhandahålla
erbjudanden och annan marknadsföring till er.
Ni kan närsomhelst avregistrera er från att motta sådan marknadsföring genom att skicka ett
mail till info@bydalen.com. Bydalens Wärdshus utför all behandling av personuppgifter i
enlighet med gällande lagstiftning.

Ni kan läsa hela vår Personuppgiftspolicy på https://www.bydalen.com/policy-personuppgifter 

This website uses cookies and third party services. Ok